Hur fungerar strandskyddslagen idag

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

All mark på våra breddgrader kommer under stora delar av året att utsättas för nederbörd i form av regn eller snö. När varje liten bäck eller rännil räknas som vattendrag, så är det sällan eller aldrig längre än 200 meter mellan vattendragen. Med andra ord är all mark strandskyddad.

Enligt SFS 2014:892 har länsstyrelserna fått möjlighet att upphäva strandskyddet om vattendragets bredd är mindre än 2 meter, och områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

I och med den nya strandskyddslagstiftningen från 2009 där syftet med strandskyddet har utökats till att gälla ett generellt skydd för växter och djur som lever i strandzonen, eller som i framtiden kan tänkas komma att leva i strandzonen, så kan inte länsstyrelsen upphäva strandskyddet.

Dessutom har länsstyrelsen inte i sitt uppdrag att ägna sig åt enskilda fall, vilket utesluter att den typ av upphävande är praktiskt möjlig.