Hur säkerställer man rättsäkerheten

En grundregel för lagstiftning är att lagen är förutsägbar, och att den gäller lika för alla. Hur säkerställs dessa krav i hanteringen av strandskyddet?

Om en person vill bebygga sin fastighet, så skall bygglov sökas. Man kan även söka förhandsbesked innan man köper en tomt eller fastighet. Förhandsbesked och bygglov kan utfärdas utan problem. Det räcker med att handläggaren tar fram fastighetskartan, och kommunens översiktsplan för att försäkra sig om att byggnationen inte är i vägen för kommunens långsiktiga planer.

Så här långt är allt frid och fröjd. Ägaren till marken har en fastighet med förhandsbesked och bygglov.

Nytt i plan och bygglagen är att för att få påbörja bygget krävs ett byggstartsbesked. För att få byggstartsbesked skall alla tillstånd vara i ordning. Det innebär bland annat att eventuell strandskyddsdispens skall vara sökt och beviljad. Före ett byggstartsbesked ges skall en byggnadsinspektör ut på plats för att undersöka området. Denna enda person har nu avgörandet i sin hand. Om han med huset som mittpunkt går i en cirkel med diametern 200 meter utan att finna spår av att det någonstans rinner eller kan ha runnit vatten efter det senaste skyfallet, en mosse / myr, ett surhål eller ett dike, så är saken klar. Du behöver inte söka strandskyddsdispens! Dock kan alltid någon granne, naturskyddsföreningen, eller annan helt ovidkommande person överklaga och hävda att det visst kan tänkas ha runnit vatten någonstans inom det område som berörs. Blir området strandskyddat, så finns det ingen möjlighet att få en dispens beviljad. De lättnader som omtalats i och med LIS områden osv, gäller inte för privat mark.