Byggstartbeskedet en uppmaning till korruption

Det hade varit enkelt att utreda strandskyddet i samband med utfärdande av bygglov. Detta har man valt att avstå från i lagstiftningen trots påpekanden i remisser och betänkanden. Istället måste bygglov sökas, vartefter man planerar hela processen, och har därmed tvingats redovisa vald leverantör. Först nu kommer man att utreda den för bygget helt avgörande frågan om strandskyddet. Hur påverkar detta möjligheten att tvinga byggherren att anlita en av kommunen utnämnd leverantör? Genom det här förfarandet bygger man in möjligheterna till korruption i själva kontrollplanen för bygget. Då bedömningen av strandskyddet görs på synnerligen godtyckliga grunder genom att man valt att inte definiera en undre gräns för vattendrag, så är byggherren härmed helt utelämnad till den enskilde tjänstemannens bedömning.

Remissvar_byggprocessutredningen_081020