Hur strandskydd kan påverka bankernas resultat

bild

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

För all privatägd mark i Sverige som inte är stadsplanerad gäller ett totalt förbud för nybyggnation, ändrad användning av befintliga byggnader eller nyttjande på annat sätt.

De rättigheter privatpersoner och juridiska personer har avseende mark utanför stadsplanerat område begränsar sig till att köpa, äga eller sälja densamma.